ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาการเขต 24

ตั้งอยู่ที่  วิทยาการเขต 24 ศูนย์ราชการฯ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 

 

:: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วท.เขต 24  :: 

วท.เขต 24 ได้รวมระบบสารสนเทศและข้อมูลฯ ไว้ในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ บริเวณชั้นล่างของที่ทำการ วท.เขต 24 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ง่ายต่อการควบคุมและดูแล  ให้เป็นไปอย่างมีระบบ

 

ส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

ติดตั้งระบบ POLIS , AFIS , CDOS  และสเก็ตซ์ภาพคนร้าย

 

คำสั่งวิทยาการเขต 24 ที่ 259/2550 เรื่องแต่ตั้งข้าราชการตำรวจรับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสารของ วท.เขต 24

 

 

พัฒนา , ปรับปรุง เว็ปไซต์ ของหน่วยงาน  
  อัพโหลด - ดาวส์โหลด เอกสาร ข้อมูล ทาง เครือข่ายออนไลน์  
  ตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วย  
  สนับสนุนงานสารสนเทศ เช่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ , หนังสือ , สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
  ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ต)  
  ติดตั้งระบบ POLIS , AFIS , CDOS  และสเก็ตซ์ภาพคนร้าย