:: ภารกิจและหน้าที่ของ  วท.เขต 24  :: 

 

 

 

วิทยาการเขต 24 มีภารกิจหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดหน้าที่การงานในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2548) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่าง ๆ ทางคดีอาญา ด้านการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ การถ่ายภาพ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การทะเบียนประวัติอาชญากร และการตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

            วิทยาการเขต 24 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งาน และ 4  วิทยาการจังหวัด กล่าวคือ

ในที่ตั้งหน่วยงาน วิทยาการเขต 24 ประกอบด้วย งานอำนวยการและทะเบียนประวัติ งานพิสูจน์หลักฐาน งานตรวจสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายภาพ

            วิทยาการจังหวัด ประกอบด้วย วิทยาการจังหวัดนครพนม วิทยาการจังหวัดมุกดาหาร วิทยาการจังหวัดกาฬสินธุ์ และวิทยาการจังหวัดร้อยเอ็ด

            พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ติดต่อกับ สปปล. จังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดส่วนกลางของภาคอีสาน ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มตอนกลาง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน สถิติการเกิดคดีอาญาอยู่ในระดับปานกลาง คดีที่เกิดมากที่สุดคือคดีการพนัน แนวโน้มการก่ออาชญากรรม จะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศ ผ่านทางจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร เพื่อกระจายสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป