ประกาศวิทยาการเขต 24

  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ

วิทยาการเขต 24 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

.......................................

.                     ด้วยวิทยาการเขต 24 มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้าง  เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจของ วิทยาการเขต 24 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ขนาด  10  คูหา  จำนวน  หลัง  ตามแบบ  รูปรายการเลขที่  ม.09/52   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  3,280,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

 
                       ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ .-
                          
รายการ รูปแบบไฟล์  
  ประกาศวิทยาการเขต 24 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้น
       ประทวนและพลตำรวจ วิทยาการเขต 24 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

.pdf

 
  ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
    
 การก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ
      วิทยาการเขต 24  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

.pdf

 
 

วิทยาการเขต 24 สกลนคร ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

  0-4271-4911 FAX 0-4271-4911 มท.48576 , 48135 , 48125