งานอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
     
  1. เป็นเจ้าหน้าที่ของกองกำกับการในการบริหารงาน  
  2. รับส่งและส่งหนังสือราชการ  
  3. จัดทำสถิติเข้าออกประจำเดือน  
  4. มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการที่ประชุมซึ่งกองกำกับการได้จัดให้มีขึ้น  
  5. จัดระเบียบวาระเตรียมการประชุมและรายงานการประชุม  
  6. จัดสถานที่และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ประชุม  
  7. จัดสถานที่และความเป็นระเบียบของข้าราชการตำรวจในกองกำกับการให้เป็นไปตามระเบียบ  
  8. พิมพ์หนังสือราชการของงานธุรการกับหนังสือที่ไม่มีอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของงานอื่น  
  9. เก็บรักษารวบรวมบรรดาข้อบังคับ  คำสั่งของกองกำกับการ  
  10. จัดการออกเลขหนังสือทั้งรับและส่ง ที่อยู่ในหน้าที่ของกองกำกับการ  
  11. ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของราชการให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและใช้การได้ตลอดเวลา  
  12. จัดทำอุปกรณ์ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติราชการได้ทันท่วงที  
  13. ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกองกำกับการ  
  14. ร่างหนังสือโต้ตอบและคำสั่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่เสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม  
  15. เป็นเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับงานต่างๆ ของกองกำกับการซึ่งงานอื่นไม่มีหน้าที่  
  16. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย