ยศ - ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

     
     

 พ.ต.ต.หญิง โศภชา   สิงห์ทอง

 

นักวิทยาศาสตร์(สบ2)
หน.พฐ. จว.สกลนคร

     

ร.ต.อ.ภราดร  พรหมพันธ์

 

นักวิทยาศาสตร์(สบ1)ฯ

 

     
     

ร.ต.ท.เศกสรรค์  ธรรมกุล

 

นวท.(สบ.1) ฯ

 

     

ร.ต.ท.หญิงสุพรรษา  โพธิอุดม

 

นวท.(สบ.1) ฯ

 

     
     
     

 

 
 

 

 
 

ยศ - ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ด.ต.มงคล  จันทรปรีชายุทธ

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
08-9419-5410

 

     

ด.ต.วิเชียร  บุญเทียม

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
 

 

     

ด.ต.บุญล้น  สีปัชชา

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
 

 

     

ด.ต.เสถียร  ธิวะโต

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
 

     

ด.ต.สมจิตร  ตงแก้ว

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
 

 

     

ด.ต.พศุตม์   อุปัญญ์

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
08-6232-0218

 

     

จ.ส.ต.รุจิรวงศ์  วงศ์กาไสย

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
 

 

     

จ.ส.ต.หญิง อรุณี  หยูตุ้ง

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
08-9422-3573

 

     

จ.ส.ต.หญิง รุ่งธิวา  จันทะวงษา

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
08-1544-1500

 

     

จ.ส.ต.หญิง สงวนรักษ์  พองพรหม

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
 

 

     

จ.ส.ต.หญิง อรัญญา  อุทัยวัฒน์

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
 

 

     

จ.ส.ต.หญิง วรรณภา  วงศ์กาฬสินธุ์

 

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
08-4029-7144
[email protected]

 

 

     
     

จ.ส.ต.สัจจา  บุญญาสถิตย์

 

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
 

     

 ส.ต.ต.วรชาติ  แก้วก่า ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
 
     

ส.ต.ต.หญิงอัจฉราวดี  วรรณพงษ์ ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร
 
     

ส.ต.ต.หญิงสบาไพร  มะลิรส ผบ.หมู่ พฐ.จว.สกลนคร