โครงการอาหารกลางวัน ของ วท.เขต 24  ได้ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจอยู่อย่างเรียบง่าย ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งชีวิต  ให้มีรูปแบบชีวิตที่ดีงาม  ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยร่วมกันจัดทำอาหารกลางวันร่วมกัน ทุกวันพุธ (หรือมากกว่านั้น) ร่วมกันจัดทำ จัดปรุงอาหาร และรับประทานร่วมกันอยู่เสมอ   ซึ่งได้เกิดความรักใคร่ปรองดองในหน่วยงานเป็นอย่างดี.......

 

 

 

วิทยาการเขต 24 สกลนคร ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

  0-4271-4911 FAX 0-4271-4911 มท.48576 , 48135 , 48125