วันที่ 21 ส.ค.2552  เวลา  09.00 น. พ.ต.อ.วรพล  ภู่ระหงษ์  ผกก.วท.เขต 24 ได้นำคณะข้าราชการตำรวจ วท.เขต 24  เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน (ตามโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่)  ณ  ฟาร์มตัวอย่าง ใน โครงการตามพระราชดำริ  โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า  ต.ห้วยยาง  อ.เมือง จ.สกลนคร 
 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

1.  ชื่อโครงการ            :   โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  วิทยาการเขต 24 

3.  หลักการและเหตุผล  : 

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ วิทยาการเขต 24  ได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว ในแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554  ที่มีเป้าหมายพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัว ให้มีอุดมการณ์แห่งชีวิตมีรูปแบบวิถีชีวิตที่ดีงาม เรียบง่าย ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และหน้าที่การงาน ขยัน อย่างฉลาดปราศจากอบายมุข พึ่งตนเองด้วยศักดิ์ศรี มีวินัย ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

วิทยาการเขต 24 ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัวในแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554 จึงจัดทำ “โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่โครงการพระราชดำริ  โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า”  ขึ้น

4.  วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการตำรวจ

4.2 เพื่อแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้วิทยาการเขต 24 อย่างเป็นรูปธรรม

4.3  เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดการขับเคลื่อนร่วมกันในหมู่ข้าราชการตำรวจทุกคนและขยายผลสู่ครอบครัว

4.4  เป็นกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด 3.1.21 ระดับความสำเร็จของการกำกับดูแลตนเองที่ดีของ ตร.

5.  สถานที่ศึกษาดูงาน  :  โครงการพระราชดำริ  โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า  ตำบลห้วยยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

6.  ระยะเวลาดำเนินการ   :  วันศุกร์ที่  21  สิงหาคม  2552 

7.  กำหนดการ : วันศุกร์ที่  21  สิงหาคม  2552 

                เวลา  10.30  น.  เดินทางจากวิทยาการเขต 24 โดยรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ฮง 8286 และรถยนต์โล่หมายเลข 67024

                เวลา  11.00  น.  เดินทางถึงโครงการพระราชดำริ โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า

                เวลา  11.05  น.  ฟังการบรรยายจากวิทยากร 

 

เวลา  11.20  น.  รับประทานอาหารว่าง

เวลา  11.30  น.  เยี่ยมชมโครงการ

                เวลา  12.00  น.  เดินทางกลับวิทยาการเขต 24 

8.  ผู้เข้าร่วมโครงการ :  ข้าราชการตำรวจวิทยาการเขต 24   จำนวน  20  นาย       

9.  งบประมาณ  :  ใช้งบประมาณปกติของหน่วย

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :

                10.1  ข้าราชการตำรวจวิทยาการเขต 24 ได้รับความรู้และแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

                10.2  การศึกษาดูงานเป็นประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ “การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 

                                                                                                            

 

วิทยาการเขต 24 สกลนคร ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

  0-4271-4911 FAX 0-4271-4911 มท.48576 , 48135 , 48125