การรับสมัครนิสิต นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน
ของวิทยาการเขต 24

 
     
 

ในแต่ละปีจะมีนิสิต-นักศึกษาจำนวนมากที่มีความประสงค์จะขอเข้าฝึกงานกับ  วิทยาการเขต 24  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจด้านนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่งภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว  วิทยาการเขต 24 จึงมีนโยบายเรื่องการรับนิสิต-นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเป็นการแบ่งปันทางสังคมและให้โอกาสในการเสริมสร้างฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นิสิต-นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษาไว้ ดังนี้

 
     
 

1. การพิจารณารับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงาน วิทยาการเขต 24 จะรับนิสิต-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าฝึกงาน  ไม่เกิน        คน

 
     
 

2. คุณสมบัตินิสิต-นักศึกษาที่จะสมัครฝึกงาน จะต้องเป็นนิสิต - นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 และการฝึกงานดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่า จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรภาคบังคับของสถาบันการศึกษา และมีผลต่อการจบของนักศึกษาเท่านั้น

 
     
 

3. การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน
3.1
วิทยาการเขต 24  เปิดรับสมัครทุกปี   ดังนี้

 
     
 

ช่วงเวลาการฝึกงาน

กำหนดการรับสมัคร

ฝึกและสมัครได้ตลอดเวลา....

 
     
 

3.2 นิสิต-นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร ซึ่งสามารถ >>download ใบสมัครได้ที่นี่<< โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจงให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อม เอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
 

 
 

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้กำกับการวิทยาการเขต 24

 
  2. รูปถ่ายในชุดนิสิต - นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป)  
     
  ทั้งนี้ สามารถยื่นสมัครเข้าฝึกงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย  
     
 

เรียน ผู้กำกับการวิทยาการเขต 24
วิทยาการเขต 24  
ถนนศูนย์ราชการฯ ตำบลธาตุเชิงชุม 
อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร
47000

 
     
 

4. การประกาศรายชื่อนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงาน
วิทยาการเขต 24  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงานทุก

 
 

ทั้งนี้ ทั้งนี้ โดย วิทยาการเขต 24 จะประกาศผู้ผ่านการพิจารณา ผ่านทาง www.forensic.police.go.th/div24  และมีหนังสือตอบรับ การฝึกงานไปยังสถาบันการศึกษา

 
     
 

5. การรายงานตัวของนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงาน
นิสิต-นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงานให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับ
การฝึกงานในวันแรกของการฝึกงานของนิสิต-นักศึกษาแต่ละคน  ณ  งานอำนวยการ วิทยาการเขต 24 พร้อมเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้

 
     
  1)  หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา  
  2) แบบประเมินผล  
     
 

*** สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ( ในวัน และเวลาราชการ)
ได้ที่ ***งานอำนวยการ
 
วิทยาการเขต
24   สกลนคร ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4911 โทรสาร
 0-4271-4911   e-mail  [email protected] 

 
     
 

 

"