ประวัติความเป็นมา :

 วิทยาการเขต 24 สกลนคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามภารกิจ ของสำนักงานวิทยาการ ที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปฏิบัติตามแผนแม่บทกรมตำรวจ ข้อที่  9  ว่าด้วยให้พนักงานสอบสวนนำวิทยาการตำรวจที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการทำสำนวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พนักงานสอบสวนสามารถพิสูจน์การกระทำผิดได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องเป็นธรรมยิ่งขึ้น
          วิทยาการจังหวัดสกลนคร  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2510  โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก  องค์การวิเทศกิจสหรัฐอเมริกา (องค์การยูซ่อม) อาคารที่ทำการก่อสร้างเป็นลักษณะอาคารสองชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีต  ชั้นบนเป็นไม้ หลังคามุงกระเบื้อง มีฝ้าเพดาน  ขนาดกว้าง  12  เมตร ยาว  16  เมตรตั้งอยู่ภายในรั้วและที่ดินแปลงเดียวกับตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก  เดิมเป็นงานหน้าที่หนึ่งในงานสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  ต่อมาได้ยกฐานะเป็นวิทยาการจังหวัดสกลนคร  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงหมาดไทย มีผลบังคับ ใช้แต่  15  กุมภาพันธ์ 2535 

          ต่อมา ได้ยกฐานะเป็นวิทยาการเขต 24 รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ วิทยาการจังหวัดร้อยเอ็ด , กาฬสินธุ์ , มุกดาหาร และวิทยาการจังหวัดนครพนม มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่  1  กรกฎาคม 2548 โดยมีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน   
          ต่อมา  วิทยาการเขต 24  ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็น พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร  มีผลบังคับใช้เมื่อ 7 กันยายน 2552  รับผิดชอบงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และงานพิสูจน์หลักฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ขึ้นตรงกับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (ขอนแก่น)

 

          รายนามผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
 
 

 ยศ -  ชื่อ   -   สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

 
1 พ.ต.ท.สุภาพ        กาญจนาพร   สว.วท.สกลนคร 2535-2539  
2 พ.ต.ต. สดุดี          ชินบุตร  สว.วท.สกลนคร  2539-2543  
3 พ.ต.ต.บุญสืบ        นพรัตน์  สว.วท.สกลนคร 2543-2547  
4 พ.ต.ท.ชำนาญ      โชติประดิษฐ์ สว.วท.สกลนคร 2547-2548    
5 พ.ต.อ.ชูชาติ         โชคสถาพร   ผกก.วท.เขต 24 2548-2550  
6 พ.ต.อ.วรพล         ภู่ระหงษ์ ผกก.วท.เขต 24 2550-2552  
7 พ.ต.ท.หญิง โศภชา   สิงห์ทอง         นวท.(สบ.2)
หน.พฐ.จว.สกลนคร
2552-