งานพิสูจน์หลักฐาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
     
  1. ตรวจพิสูจน์ทางเคมี , ฟิสิกส์ , ชีววิทยา  
  2. ตรวจรอยขูดลบเลขหมาย , เครื่องหมายบนวัตถุ  
  3. ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษ  
  4. ตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับอาวุธ  
     - ตรวจสภาพ , ชนิดปืน  
     - ตรวจเปรียบลูกกระสุนปลอกกระสุนปืน  
     - ตรวจวิถีกระสุน  
     - ตรวจพิสูจน์อื่นๆ เกี่ยวกับอาวุธ  
  5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย