งานตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
     
  ก. ตรวจสถานที่เกิดเหตุ  
    1. ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอในคดีเพลิงไหม้ ประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีมีผู้เสียชีวิต โดยไม่ทราบสาเหตุ คดีอุบัติเหตุทางจราจรหรือคดีอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง

 

    2. ตรวจร่องรอย และรวบรวมพยานหลักฐาน ของกลางในสถานที่เกิดเหตุเพื่อประโยชน์การสืบสวนสอบสวน  
    3. จัดทำแผนที่เกิดเหตุ  
    4. จัดทำรายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุให้พนักงานสอบสวน  
    5. เป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและของกลางในคดีส่งตรวจพิสูจน์  
    6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
     
  ข. ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ  
    1. ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ  
    2. ถ่ายภาพพยานหลักฐานของกลางร่องรอยต่างๆ  
    3. ถ่ายภาพในคดีที่เกี่ยวข้องกับหมวดทะเบียนประวัติ  
    4. ถ่ายภาพในด้านราชการพิเศษตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  
    5. ล้าง  อัด  ขยายรูป  
    6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย